درصورت بازشدن پلمپ گوشی وغیراصلی بودن کالاوجه شماعودت داده خواهدشد